Avís Legal

L’accés a la web de Bar La Marbella, www.barmarbella.cat, titularitat de Ramon Sole Sole Societat Unipersonal (titular dels drets d’ús de la marca Bar La Marbella), i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en aquesta pàgina comporta l’acceptació per part de l’usuari de les condicions previstes al present Avís Legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis oferts des de la web de Ramon Sole Sole. (en endavant, BAR LA MARBELLA) i fer-ne ús.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Bar La Marbella es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què entraran en vigor des del moment en què es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris de la web des d’aquella mateixa data.

La informació continguda pot tenir incorreccions o errors.

Els continguts de la web, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. Bar La Marbella es reserva el dret d’introduir-hi modificacions o d’ometre parcialment o totalment els continguts actuals de la web quan ho consideri oportú, com també d’impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web de Bar La Marbella, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que s’hi contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, com també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Bar La Marbella és titular o legítima llicenciatària.

Bar La Marbella no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines de la web de Bar La Marbella quan la titularitat d’aquests no li correspongui a ella mateixa o a alguna de les empreses del Grup al qual pertany.

USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres esmentades anteriorment, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa del seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu propi compte i risc, l’usuari podrà descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Bar La Marbella. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los ni suprimir-los ni totalment ni parcialment. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Bar La Marbella o de qualsevol de les empreses del grup al qual pertany. L’usuari que fa la descàrrega de continguts és responsable de l’ús que se’n faci.

Queda prohibit, excepte en els casos que Bar La Marbella ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Bar La Marbella diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a la direcció URL www.barmarbella.cat o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de Bar La Marbella o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat. Queda a discreció de Bar La Marbella restringir o limitar l’accés a determinats continguts o usuaris registrats.

RESPONSABILITATS

L’usuari serà l’únic responsable d’aquells actes o omissions que s’hagin fet amb el seu compte.

Bar La Marbella no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a les pàgines de la web de Bar La Marbella, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Bar La Marbella no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web de Bar La Marbella mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la web de Bar La Marbella o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Bar La Marbella, excepte amb l’autorització expressa d’aquesta última.

Bar La Marbella no assumeix cap responsabilitat en relació amb informació, continguts de tot tipus, productes i serveis que puguin ser oferts o prestats a la seva web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’acaba de dir, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris pel que fa a veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Bar La Marbella tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Bar La Marbella; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Bar La Marbella; (v) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

BAR LA MARBELLA
Ramon Sole Sole
Avenida Litoral, 86 – 96
Playa La Marbella
08005 Barcelona (Catalunya)

Abrir chat
Hola! 👋🌴☀
¿Cómo podemos ayudarte?